Odjava prehrane

Prijava, odjava in organizacija

Ustrezna prehrana učencev je osnova za zagotavljanje njihovega zdravja, dobrega počutja, učne uspešnosti in pozitivne samopodobe. Prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, pomembno vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenju in so bistvenega pomena za zagotavljanje zdravja v vseh življenjskih obdobjih. V šoli se trudimo, da bo prehrana znotraj obrokov uravnotežena, zdrava in varna ter bo odraščajoče otroke spodbujala k oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad.

Pri sestavi obrokov upoštevamo Smernice za Prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ŠOLSKI LONEC.

Delno upoštevamo tudi želje (na podlagi analize anket o zadovoljstvu s šolsko prehrano, ki so jo izpolnjevali učenci in starši) in že oblikovane prehranske navade naših učencev.

Na šoli pripravljamo dnevno tri obroke – malico, kosilo in popoldansko malico. Zaželeno je, da vsak učenec prejme vsaj en obrok dnevno.

 

PRIJAVA IN ODJAVA

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši preko portala eAsistent. Prijava se odda praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister.

Starši lahko odjavijo prehrano za čas odsotnosti učenca samo v primeru bolezni ali druge opravičene odsotnosti. Odjavo obrokov lahko straši sporočijo telefonsko

(tajništvo:   02/ 551-88-10)  ali na elektronski naslov  tajnistvo@o-grad.ms.mss.edus.si

Če je bila odjava prehrane podana do 8.00 ure zjutraj, se šteje za pravočasno in velja z naslednjim delovnim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je vnaprej podala odjavo. Prepozno odpovedani obroki ali sploh ne odpovedani se ne odštevajo oziroma ne subvencionirajo in jih mora naročnik plačati v polni ceni.  Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.

V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno  obroka. To velja tudi za starše tistih učencev, ki imajo subvencionirano prehrano.

Odjavljeni obroki prehrane se obračunajo naslednji mesec.

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

Prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli pisno prekličejo. Obrazec za preklic prijave šolske prehrane starši izpolnijo preko portala  eAsistent.

Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč. Starši lahko za  stalno odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane.

Organizacija

Učenci opravijo obroke v šolski jedilnici.

Učenci malicajo po naslednjem časovnem razporedu:

  • odmor za malico za učence od 1. do 4. razreda je ob 8. 45.
  • odmor za malico za učence od 5. do 9. razreda pa ob 9.35.

Učenci si pripravljeno malico vzamejo sami. Pred začetkom malice učenci in učitelji poskrbijo za temeljito umivanje rok z vodo in milom. V primeru, da ni tekoče vode, si razkužijo roke.

Po končanem uživanju obroka učenci pospravijo svoj prostor ter poskrbijo za ločevanje odpadkov. Pospravijo tudi ostanke hrane kot pri kosilu. Dežurni učenci počistijo mize.

Kosilo

Učenci imajo kosilo v jedilnici po določenem razporedu. V jedilnico pridejo v spremstvu učitelja, kjer nadzor nad njimi nato prevzame dežurni učitelj. Vsi uporabniki si morajo pred vstopom v jedilnico umiti roke. Po kosilu učenci oddelka odnesejo krožnike in jedilni pribor z ostanki hrane na za to določen pult v jedilnici, zapustijo jedilnico in se vanjo ne vračajo.

Med kosilom se jedilnico večkrat prezrači.

Popoldanska malica

Učencem je v času glavnega odmora na razpolago tudi dodatna malica. Malicajo v jedilnici.

Učenci z dietami

Vsi učenci z zdravniško potrjeno prilagojeno prehrano v času kosila obrok prevzamejo pri delilnem pultu. Kuharsko osebje tudi poskrbi, da je učitelj posamezne skupine v OPB in dežurni učitelj seznanjen, komu je določen dietni obrok namenjen.

Za šolsko prehrano skrbi organizatorica šolske prehrane Urška Golob.